INFOLINIA: Infolinia +48 796 724 006

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa

Założenie spółki komandytowej jest procesem, w którym konieczna jest dobra znajomość przepisów dotyczących spółek prawa handlowego zwłaszcza przepisów o powstaniu i funkcjonowaniu spółki jawnej, oraz dbałości
o dopełnienie wszystkich wymogów formalnych
.

Zakres czynności obejmuje:

 • sporządzenie umowy spółki wraz z doborem PKD;

 • aranżacja spotkania z notariuszem;

 • dopełnienie formalności związanych z rejestracją spółki w KRS, bieżący monitoring procesu rejestracji;

 • przekazanie klientowi numerów REGON, NIP, KRS.

Dane jakie klient musi przekazać GLOBAL BPO w celu rejestracji spółki komandytowej:

 • nazwiska, imiona albo nazwy komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo nazwy komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją;

 • numery PESEL i numery dowodów tożsamości wspólników (dowodu osobistego lub paszportu) oraz daty ważności (w przypadku osób fizycznych) i/lub nr KRS oraz nr REGON (w przypadku osób prawnych);

 • adresy zamieszkania wspólników, ewentualnie adresy do doręczeń;

 • nazwa spółki;

 • adres siedziby spółki, jeżeli klient nie posiada odpowiedniego adresu do rejestracji siedziby spółki, zachęcamy skorzystania z oferty wirtualnego biura;

 • nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentacji spółki i sposób reprezentacji;

 • określenie sumy komandytowej;

 • przedmiot działalności spółki;

 • sposób podziału zysków w spółce;

 • wysokość wkładów wspólników;

Proces rejestracji spółki komandytowej przebiega w czterech etapach:

 • Klient przekazuje drogą elektroniczną niezbędne informacje w celu przygotowania dokumentów;

 • W ciągu 2 dni roboczych przygotowuje niezbędne dokumenty i umawia notariusza;

 • Klient podpisuje dokumenty u notariusza;

 • Nasi pracownicy składają dokumenty w sądzie i monitorują proces rejestracji.

Od 2015 roku istnieje możliwość zarejestrowania spółki komandytowej za pośrednictwem sieci Internet. Wybranie elektronicznego sposobu założenia spółki pozwala skrócić proces jej rejestracji z prognozowanych 2-6 tygodni do 2-3 dni. Opcja ta jest możliwa jednak jedynie w przypadku gdy Klient posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany EPUPAP. Służymy również pomocą w celu uzyskania podpisu elektronicznego. Sama procedura uzyskania podpisu zajmuje również dwa dni.

Podstawowe informacje na temat spółki komandytowej:

 • Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

 • Zaletą spółki komandytowej jest to, że istnieje tu możliwość połączenia działań gospodarczych dwóch różnych grup wspólników: tych, którzy dysponują czasem, umiejętnościami i pomysłem, oraz tych, którzy dysponują tylko kapitałem i chcą go korzystnie ulokować. Za atrakcyjnością tej spółki przemawiają ponadto względy podatkowe. Jest ona bowiem wygodnym mechanizmem złagodzenia ciężarów podatkowych dla inwestorów spółek kapitałowych.

 • Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. k.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”.

Back to top